Mūsų narystė

Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos vienas iš tikslų – atstovauti asmenis bei NVO, vykdančias tabako bei alkoholio kontrolę Lietuvoje, tarptautinėse užsienio organizacijose bei dalyvauti jų veikloje pilnateise nare. NTAKK aktyviai dalyvauja šių tarptautinių organizacijų veikloje:

European Federation of Addiction Societies
Europos priklausomybių draugijų federacija

Federacija – tai tarptautinė visuomenės sveikatos srityje veikainti nevyriausybinė organizacija, įsteigta 2010 m. EUFAS siekia pagerinti priklausomybėmis sergančiųjų gaunamą pagalbą ir sveikatos priežiūrą, prisidėti plėtojant šių paslaugų sistemas ir didinti joms finansavimą. Svarbi veiklos sritis yra ir dėmesys priklausomybių prevencijai. Pagrindiniai organizacijos tikslai – stiprinti priklausomybių srities mokslo tyrimus, siūlyti mokslo įrodymais pagrįstas kontrolės politikos priemones.
http://www.eufas.net/

European Fetal Alcohol Spectrum Disorders Alliance
Europos Vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimų aljansas

Aljansas – tarptautinė nevyriausybinė organizacija, įsteigta 2011 m. Švedijoje. Aljanso tikslas remti organizacijas nares siekiančias pagerinti vaikų, turinčių vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimus, ir jų ššeimų gyvenimo kokybę bei informuoti visuomenę apie alkoholio vartojimo daroma žalą nėšštumo metu.
http://www.eufasd.org

Smoke Free partnership Coalition
Aplinkos be dūmų partnerystės koalicija

2014 m. įkurta nepriklausomų nevyriausybinių Europos Sąjungos organizacijų koalicija siekia tabako vartojimo prevencijos mažinimo ES, pasitelkiant įrodymais grįstą tabako kontrolę. Koalicijos narių bendras siekis – palaikyti Tabako kontrolės pagrindų konvencijos įgyvendinimą.
http://www.smokefreepartnership.eu

World Federation Against Drugs (WFAD)
Pasaulinė federacija prieš narkotikus

Pasaulinė federacija prieš narkotikus – tarptautinė organizacija, tiesiogiai susijusi su narkotikų kontrole ir prevencija.
http://www.wfad.se

European Network for Smoking Prevention
Europos rūkymo prevencijos tinklas

Europos rūkymo prevencijos tinklas (ENSP) – 1997 m. įkurta tarptautinė pelno nesiekianti organizacija. Misija – plėtoti bendradarbiavimą tarp organizacijų, veikiančių tabako kontrolės srityje Europoje, dalintis informacija ir patirtimi pasitelkus koordinuotą veiklą ir bendrus projektus. ENSP siekia skatinti visapusišką tabako kontrolę tiek nacionaliniu, tiek Europos lygiu.
http://www.ensp.org

European Alcohol Policy Alliance
Europos alkoholio politikos aljansas

Europos alkoholio politikos aljansas – nevyriausybinių organizacijų tinklas, vienijantis beveik 60 narių, dirbančių alkoholio prevencijos ir jo daromos žalos mažinimo srityje. Ši organizacija veikia 25-iose Europos valstybėse. Eurocare tikslas – siekti sutarimo tarp Europos valstybių, tiek nacionaliniu, tiek vietiniu lygiu, priimant sprendimus, susijusius su alkoholio politika, taip pat siekiama kurti ir įgyvendinti įrodymais pagrįstą politiką, kuria norima užkirsti kelią alkoholio vartojimo didėjimui bei jo daromai žalai.
http://www.eurocare.org

Nordic Alcohol and Drug Policy Network
Šiaurės alkoholio ir narkotikų politikos tinklas

Nordan – nevyriausybinė organizacija įkurta 2000 m. Organizacija vienija Šiaurės ir Baltijos šalių organizacijas, dalyvaujančias žalingų įpročių prevencijos bei kovos su narkotikais politikoje, kuria siekiama mažinti alkoholio ir narkotikų vartojimą. Šiuo metu organizacija vienija 90 narių.
http://nordan.org

Framework Convention Alliance
Tabako kontrolės pagrindų konvencijos aljansas

Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės konvencijos aljansas buvo įkurtas 1999 m. ir šiuo metu jį sudaro daugiau nei 350 organizacijų iš daugiau nei 100 pasaulio šalių. Pagrindinis šios organizacijos tikslas – mažinti rūkymo paplitimą bei su tuo susijusių mirčių ir ligų skaičių. Aljansas buvo viena varančiųjų jėgų svarstant PSO Tabako kontrolės pagrindų konvenciją, kurios svarstymo metu atstovavo mokslinį ir nevyriausybinį sektorių iš viso pasaulio.
http://www.fctc.org

Movendi International
Movendi International yra pasaulinis pilietinės visuomenės organizacijų tinklas, kurio tikslas – mažinti alkoholio ir narkotikų daromą žalą, remiantis įrodymais pagrįstomis politinėmis priemonėmis ir bendruomenės intervencijomis. Movendi International buvo įkurta 1851 m. ir šiandien turi 137 nares organizacijas 56-iose šalyse. Movendi International turi ypatingą konsultacinį statusą Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinių reikalų komitete (ECOSOC) ir yra oficialiuose santykiuose su Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).
http://movendi.ngo

International Youth Health Organization (YHO)
Tarptautinė jaunimo sveikatos organizacija

Tarptautinė jaunimo sveikatos organizacija yra viena iš tarptautinių organizacijų lyderių, įgalinančių jaunus žmones dirbti su jaunimo sveikata. YHO ugdo, apjungia ir finansiškai remia įvairaus išsilavinimo jaunimą, kad jis aktyviai dalyvautų jaunimo sveikatos prevencijos programose, tyrimuose, politikoje ir lyderystėje.
http://yho.network

European Public Health Alliance (EPHA)
Europos visuomenės sveikatos aljansas

EPHA yra narių vadovaujama organizacija, kurią sudaro visuomenės sveikatos NVO, pacientų grupės, sveikatos specialistai. EPHA stengiasi gerinti sveikatą ir stiprinti visuomenės balsą Europoje. Nuo oficialaus įsteigimo 1993 m. pavasarį EPHA sukūrė tvirtą daugiau nei 90 narių tinklą, skirtą užtikrinti geresnę sveikatą visiems. EPHA misija yra suburti visuomenės sveikatos bendruomenę, kad ji vadovautų palengvintų pokyčius; stiprintų visuomenės sveikatos pajėgumus, kad būtų galima teisingai išspręsti Europos visuomenės sveikatos iššūkius, pagerinti sveikatą ir sumažinti sveikatos netolygumus.
http://epha.org