Naująją ES tabako produktų atsekamumo ir pakuočių žymėjimo sistemą pilietinė visuomenė vertina palankiai, bet atsargiai

2017 m. gruodžio 1 dieną ES valstybės narės priėmė Europos Komisijos (EK) pasiūlymą dėl teisės aktų, skirtų įgyvendinti Tabako produktų direktyvos (TPD) 15(11) ir 16(2) straipsnius, nustačiusius techninius reikalavimus ES tabako produktų atsekamumo ir pakuočių žymėjimo sistemai bei apsauginėms priemonėms.
Kovos su rūkymu partnerystė (angl. Smoke Free Partnership-SFP) pasisakė už veiksmingą atsekamumo sistemą, kuri remiantis PSO tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolu, skirtu kovai su nelegalia prekyba tabako gaminiais, nenumato jokio tabako pramonės dalyvavimo. Šį Protokolą ratifikavo ES ir 9 ES valstybės narės, įskaitant ir Lietuvą. EK pateiktuose įgyvendinimo teisės aktų pasiūlymuose atsispindi dalis svarbių Protokolo nuostatų, deja, principinės nuostatos dėl visiško sistemos nepriklausomumo nuo tabako pramonės įgyvendinimas išlieka neaiškus.
Florence Berteletti, SFP direktorė, teigia: „Tai ypatingos svarbos elementai, mėginant spręsti legalių tabako produktų, kurie remiantis visa turima informacija, sudaro didžiausią nelegalios rinkos dalį, tiekimo atsekamumo užtikrinimą. Aktyviai dirbsime su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir pilietinės visuomenės organizacijomis, siekdami užtikrinti, kad sistema apsaugos valstybes nuo legalių tabako produktų patekimo į nelegalią rinką. Tai – tik pirmas žingsnis. Kol sistema bus diegiama ES, svarbu nepamiršti, kad nelegali prekyba vyksta visame pasaulyje, ir Protokolas, skirtas kovai su nelegalia prekyba tabako gaminiais, buvo sukurtas kaip būdas nutraukti dešimtmečius trunkančią dokumentais įrodytą, sudėtingą tabako gamintojų vykdomą savo gaminių kontrabandą. Įsigaliojus Protokolui, tikimės, kad ES glaudžiai dirbs su kitomis suinteresuotomis šalimis ir nustatys veiksmingas pasaulines atsekamumo ir žymėjimo taisykles bei sustiprins savąsias, jau atsižvelgiant į įgyvendintos sistemos trūkumus.“
Per kelias artimiausias savaites EK turėtų oficialiai paskelbti du įgyvendinimo aktus, kartu su deleguotu reglamentu, nustatančiu kriterijus atsekamumo ir žymėjimo domenų tiekėjams. Nauja sistema pradės veikti po jos paskelbimo ES Oficialiajame leidinyje ir bus visiškai įgyvendinta nuo 2019 m. gegužės 20 d.
Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija yra ilgametė SFP koalicijos narė.